• Boek 2 Artikel 40 (2:40 BW)

  Bevoegdheden algemene vergadering

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

  Toelichting

  In dit artikel worden de restbevoegdheden toegekend aan de algemene vergadering. Alle bevoegdheden die niet aan bijvoorbeeld het bestuur zijn toegekend, komen toe aan de algemene vergadering. Hiermee wordt erkent dat de algemene vergadering de hoogste macht heeft binnen de vereniging.

  De algemene vergadering mag niet buiten haar bevoegdheden treden. Zij moet binnen het kader blijven dat de wet en de statuten haar hebben gegeven. Dit betekent dus ook dat het bestuur geen opdrachten of aanbevelingen hoeft te accepteren, indien het gaat om bevoegdheden die aan het bestuur zijn toegekend. De algemene vergadering kan op basis van de statuten nog wel een instructiebevoegdheid zijn toegekend, maar het bestuur moet daarbij wel nog steeds een belangenafweging maken. Hierbij moet het bestuur op basis van de belangen van de vereniging beslissen of zij wel of niet de instructies van de algemene vergadering opvolgen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.