• Boek 2 Artikel 48 (2:48 BW)

  Jaarverslag

  1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  2. Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  3. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

  Toelichting

  Het bestuur dient rekening en verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering. Dit doen zij door middel van een bestuursverslag. Het bestuursverslag kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Er worden geen vormvereisten aan gesteld, tenzij het gaat om verenigingen met een grote onderneming. Dan dient het bestuursverslag schriftelijk te worden uitgebracht.

  Door middel van het bestuursverslag wordt rekening en verantwoording afgelegd. Hierin wordt de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar beschreven. Het gaat dan niet alleen om de financiële zaken en de bestuurstaken, maar ook om bijvoorbeeld wetgeving.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.