• Boek 2 Artikel 429 (2:429 BW)

  Activa

  1. Onder de activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. de immateriële activa op de wijze bepaald in artikel 365;
   2. de beleggingen;
   3. de beleggingen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt, alsmede de spaarkasbeleggingen;
   4. de vorderingen;
   5. de overige activa;
   6. de overlopende activa; en
   7. afgeleide financiële instrumenten.
  2. Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen:
   1. het eigen vermogen, op de wijze bepaald in artikel 373;
   2. de achtergestelde schulden;
   3. de technische voorzieningen eigen aan het verzekeringsbedrijf;
   4. de technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt en die voor spaarkassen;
   5. de voorzieningen, op de wijze bepaald in artikel 374;
   6. de niet-opeisbare schulden in het kader van een herverzekeringsovereenkomst van een maatschappij die haar verplichtingen herverzekert;
   7. de schulden;
   8. de overlopende passiva; en
   9. afgeleide financiële instrumenten.
  3. Indien toepassing is gegeven aan artikel 430 lid 6, worden de beleggingen, bedoeld in lid 1, onderdeel b, onderscheiden in:
   1. beleggingen die gelden als vaste activa;
   2. beleggingen die gelden als vlottende activa, behorende tot de handelsportefeuille; en
   3. beleggingen die gelden als vlottende activa, niet behorende tot de handelsportefeuille.