• Boek 2 Artikel 24 (2:24 BW)

  Bewaarplicht administratie

  1. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van een ontbonden rechtspersoon moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die bij of krachtens de statuten, dan wel door de algemene vergadering of, als de rechtspersoon een stichting was, door het bestuur als zodanig is aangewezen.
  2. Ontbreekt een bewaarder en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan wordt een bewaarder, zo mogelijk uit de kring dergenen die bij de rechtspersoon waren betrokken, op verzoek van een belanghebbende benoemd door de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de rechtspersoon woonplaats had. Rechtsmiddelen staan niet open.
  3. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden rechtspersoon was ingeschreven.
  4. De in lid 2 genoemde kantonrechter kan desverzocht machtiging tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers geven aan iedere belanghebbende, indien de rechtspersoon een stichting was, en overigens aan ieder die aantoont bij inzage een redelijk belang te hebben in zijn hoedanigheid van voormalig lid of aandeelhouder van de rechtspersoon of houder van certificaten van diens aandelen, dan wel als rechtverkrijgende van een zodanige persoon.

  Toelichting

  Als een rechtspersoon ontbonden wordt, dan houdt die op te bestaan. De gegevens van die ontbonden rechtspersoon moeten dan nog zeven jaar bewaard blijven.

  Wie moet bewaren?

  De eerste twee leden bepalen wie de gegevens moeten bewaren. Er zijn vier mogelijkheden.

  1. Iemand die bij of krachtens de statuten is aangewezen. Met krachtens bedoelen ze iemand die is aangewezen door een ander die in de statuten deze aanwijsbevoegdheid heeft gekregen.
  2. Iemand die of door het bestuur of door de algemene vergadering wordt aangewezen. Bij een stichting gaat het om het bestuur die de bewaarder heeft aangewezen. Bij de overige rechtsvormen gaat het om de algemene vergadering die deze keus maakt.
  3. De laatste vereffenaar. Het kan dus ook degene zijn die als laatst zich bezig heeft gehouden met het vereffenen van alle baten die de rechtspersoon nog had.
  4. Iemand die door de kantonrechter is benoemd. Elke belanghebbende kan een verzoek indienen om iemand aan te wijzen als bewaarder. De rechter die zich bevindt in de woonplaats van de ontbonden rechtspersoon is bevoegd hierover te oordelen.

  Termijn

  De gegevens moeten zeven jaar bewaard worden. Deze termijn begint te lopen zodra de vereffening is afgelopen. In artikel 2:23b lid 9 BW wordt bepaald wanneer de vereffening is afgelopen. De vereffening kan ook weer heropend worden, omdat het bijvoorbeeld toch nog niet afgerond is. Op basis van artikel 2:23c lid 1 BW kan de bewaartermijn van zeven jaar weer opnieuw beginnen met lopen.

  Verplichtingen van de bewaarder

  De bewaarder heeft één hoofdverplichting. Namelijk het bewaren van de gegevens. De bewaarder wordt voor deze hoofdverplichting voor zeven jaar tot bewaarder benoemd. Verder heeft de bewaarder ook nog andere verplichtingen dan alleen het bewaren van gegevens.

  1. De bewaarder moet zijn naam en adres opgeven aan de registers waar de rechtspersoon die ontbonden is stond ingeschreven. Binnen acht dagen nadat de bewaarder is aangewezen moet hij dit doen.
  2. Inzage gegeven in de gegevens aan iedere belanghebbende of iemand met een redelijk belang hierbij. Als het gaat om een stichting, dan kan een ieder met een redelijk belang inzage krijgen. Bij de andere rechtsvormen kan alleen een voormalig lid, aandeel- of certificaathouder of een persoon die rechtverkrijgende is.

  De bewaarder is in sommige gevallen zelfs verplicht om inzage te geven. Op het moment dat iemand een machtiging van de rechter heeft om inzage te krijgen, dan is de bewaarder verplicht om deze inzage te geven. Verder is de bewaarder bevoegd inzage te geven als iemand aantoont dat er sprake is van een redelijk belang, maar is er nog geen sprake van een verplichting.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.