• Boek 2 Artikel 333d (2:333d BW)

  Gezamenlijk voorstel tot fusie

  1. Het gezamenlijke voorstel tot fusie vermeldt naast de in artikel 312 en 326 genoemde gegevens:
   1. de rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de verkrijgende vennootschap;
   2. de waarschijnlijke gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid;
   3. indien van toepassing informatie over de procedure voor de vaststelling van regelingen met betrekking tot medezeggenschap als bedoeld in artikel 333k in de verkrijgende vennootschap;
   4. informatie over de waardering van de activa en passiva die overgaan naar de verkrijgende vennootschap;
   5. de datum van de laatst vastgestelde of krachtens artikel 313 opgemaakte jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling die is gebruikt om de voorwaarden voor de fusie vast te stellen;
   6. een voorstel voor de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 333h.