• Boek 2 Artikel 448 (2:448 BW)

  Bevoegd tot indienen verzoek

  1. Tot het indienen van het in artikel 447 bedoelde verzoek is bevoegd:
   1. iedere belanghebbende;
   2. de advocaat-generaal bij het ressortsparket in het openbaar belang.
  2. Tot het indienen van het verzoek is voorts bevoegd de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover het stukken betreft die betrekking hebben op een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving en met inachtneming van het in artikel 4 van die wet bepaalde.