• Boek 1 Artikel 53 (1:53 BW)

    Stuiting door Openbaar Ministerie

    1. Het openbaar ministerie is verplicht een voorgenomen huwelijk te stuiten, indien het met een der in deartikelen 31 tot en met 33, 41 en 42 omschreven huwelijksbeletselen bekend is.
    2. Het openbaar ministerie is bevoegd het huwelijk als schijnhandeling wegens strijd met de Nederlandse openbare orde te stuiten indien het oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of één hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.
    3. Het openbaar ministerie is voorts bevoegd het huwelijk te stuiten indien genoegzaam is gebleken dat de aanstaande echtgenoten, of één hunner, het huwelijk onder invloed van dwang zullen aangaan.
    4. Voor de uitoefening van de in de leden 2 en 3 bedoelde bevoegdheid door het openbaar ministerie is voorafgaande machtiging van de rechtbank vereist.