Titel 12 – Adoptie

Einde familierechtelijke betrekking

Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde en zijn kinderen enerzijds en de adoptiefouder of adoptiefouders en zijn bloedverwanten anderzijds op te bestaan. De familierechtelijke betrekking die door de adoptie opgehouden had te bestaan, herleeft door de herroeping. Artikel 230 vindt ten aanzien van de herroeping overeenkomstige toepassing.

Adoptie herroepen

De adoptie kan door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van de geadopteerde worden herroepen. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de rechter van de redelijkheid der herroeping in gemoede overtuigd is, en het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren en… lees meer »

Werking gevolgen adoptie

De adoptie heeft haar gevolgen van de dag, waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Indien het kind is geboren binnen de relatie van de ouder en de adoptant en de adoptie voor de geboorte van het kind is verzocht, werkt deze terug tot het tijdstip van geboorte van het kind; indien de… lees meer »

Familierechtelijke betrekking door adoptie

Door adoptie komen de geadopteerde, de adoptiefouder en zijn bloedverwanten of de adoptiefouders en hun bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan. Tegelijkertijd houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan. In afwijking van het tweede lid blijft de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde en zijn… lees meer »

Voorwaarden voor adoptie

Voorwaarden voor adoptie zijn: dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaren of ouder is, ter gelegenheid van zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen blijken; hetzelfde geldt, indien de rechter is… lees meer »

Adoptie

Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op verzoek van één persoon alleen. Twee personen tezamen kunnen geen verzoek tot adoptie doen, indien zij krachtens artikel 41 geen huwelijk zouden mogen aangaan of krachtensartikel 80a, zesde lid, geen partnerschap zouden mogen aangaan. Het verzoek door twee personen tezamen kan… lees meer »