• Boek 1 Artikel 265d (1:265d BW)

  Beëindiging uithuisplaatsing

  1. Een uithuisplaatsing kan door de gecertificeerde instelling worden beëindigd indien deze niet langer noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot het verrichten van het onderzoek, bedoeld inartikel 265b, eerste lid, en het belang van de minderjarige zich tegen beëindiging niet verzet.
  2. De met het gezag belaste ouder, de minderjarige van twaalf jaar of ouder of een ander die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt kunnen wegens gewijzigde omstandigheden de gecertificeerde instelling verzoeken:
   1. de uithuisplaatsing te beëindigen;
   2. de duur ervan te bekorten;
   3. af te zien van een krachtens de machtiging toegestane wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige, tenzij de toestemming reeds met toepassing vanartikel 265i is verleend.
  3. De gecertificeerde instelling geeft een schriftelijke beslissing binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.
  4. Op verzoek van een in het tweede lid genoemde persoon kan de kinderrechter de machtiging geheel of gedeeltelijk intrekken of de duur ervan bekorten.Artikel 264, eerste lid, tweede volzin, tweede tot en met vierde lid, alsmedeartikel 265, vierde lid, zijn van toepassing.