• Boek 1 Artikel 322 (1:322 BW)

  Gronden voor ontslaan bediening

  1. Iedere voogd kan zich van zijn bediening doen ontslaan, indien:
   1. hij aantoont, dat hij tengevolge van een sedert de aanvang van zijn bediening opgekomen geestelijk of lichamelijk gebrek niet meer in staat is deze waar te nemen;
   2. hij de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld inartikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt;
   3. een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk heeft bereid verklaard de voogdij over te nemen, en de rechtbank deze overneming in het belang van de minderjarigen acht.
  2. Bij gezamenlijke uitoefening van de voogdij is het eerste lid slechts van toepassing indien beide voogden zich van hun bediening willen doen ontslaan.