• Boek 1 Artikel 392 (1:392 BW)

  Verstrekken van levensonderhoud

  1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:
   1. de ouders;
   2. de kinderen;
   3. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders.
  2. Deze verplichting bestaat, behalve wat betreft ouders en stiefouders jegens hun minderjarige kinderen en stiefkinderen en jegens hun kinderen bedoeld inartikel 395a van dit boek, slechts in geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigde.
  3. De in het eerste lid genoemde personen zijn niet verplicht levensonderhoud te verstrekken, voor zover dit van de echtgenoot of een vroegere echtgenoot dan wel de geregistreerde partner of vroegere geregistreerde partner overeenkomstig het in devijfde titel a, zesde, negendeof tiende titel van dit boekbepaalde kan worden verkregen.