• Boek 1 Artikel 385 (1:385 BW)

  Schakelbepaling

  1. Behoudens het in de artikelen 383en 384 bepaalde vinden de artikelen 250 en 280, onder b, 281 lid 1 onder a en lid 2, 322, eerste lid, onder a en c, 324, 336 en 372-377 bij curatele overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
   1. in geval van benoeming van een ouder tot curator een bereidverklaring als bedoeld inartikel 280 onder b niet is vereist;
   2. voor rechtbank of rechter wordt gelezen kantonrechter;
   3. aan de raad voor de kinderbescherming terzake geen bevoegdheden toekomen;
   4. de curator te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om curator te kunnen worden, door de kantonrechter kan worden ontslagen, zulks op verzoek van de medecurator of degene die gerechtigd is de curatele te verzoeken als bedoeld inartikel 379, dan wel ambtshalve.Artikel 448, tweede lid, derde lid en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing;
   5. de curator de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 374, aflegt ten overstaan van de bij het einde van zijn bewind ter zake bevoegde kantonrechter.
  2. De curator doet telkens na verloop van vijf jaren, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, aan deze verslag van het verloop van de curatele. Hij laat zich daarbij met name uit over de vraag of de curatele dient voort te duren of door een minder ver strekkende voorziening kan worden vervangen. Feiten die voor de curatele en het voortduren daarvan van betekenis zijn deelt hij terstond aan de kantonrechter mede.