• Boek 1 Artikel 234 (1:234 BW)

    Handelingsbekwaamheid

    1. Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt.
    2. De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel.
    3. De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.