• Boek 1 Artikel 143 (1:143 BW)

    Beschrijven vermogen

    1. Vanaf de in heteerste lid van artikel 142 vermelde tijdstippen kan ieder der echtgenoten verzoeken dat het te verrekenen vermogen van de andere echtgenoot wordt beschreven.
    2. De artikelen 671 tot en met 676en 679 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
    3. Hetgeen in de vorige leden omtrent een echtgenoot is bepaald, geldt op overeenkomstige wijze na zijn overlijden voor zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
    4. Van het eerste tot en met het derde lid kan niet worden afgeweken.