• Boek 8 Artikel 905 (8:905 BW)

    1. Voor zover de vervoerder aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikelen 895 en 896 rustende verplichtingen, is hij niet aansprakelijk boven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedragen.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel ten nadele van de vervoerder wordt afgeweken.