• Boek 8 Artikel 1300 (8:1300 BW)

  1. In deze titel wordt verstaan onder:
   1. het Verdrag van Genève: het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86);
   2. Verdragsstaat: een staat waarvoor het Verdrag van Genève van kracht is;
   3. verdragsregister: een buiten Nederland gehouden register als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder ii, van het Verdrag van Genève;
   4. de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3.