• Boek 8 Artikel 781 (8:781 BW)

  1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
   1. het Verdrag van Genève: de op 25 januari 1965 te Genève gesloten overeenkomst inzake inschrijving van binnenschepen, met Protocollen (Trb. 1966, 228);
   2. verdragsstaat: een staat waarvoor het Verdrag van Genève van kracht is;
   3. verdragsregister: een buiten Nederland in een verdragsstaat gehouden register, als bedoeld in artikel 2 van het Verdrag van Genève;
   4. de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3.