• Boek 8 Artikel 792 (8:792 BW)

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 260, eerste lid, van Boek 3 wordt in de notariële akte waarbij hypotheek wordt verleend op een teboekstaand binnenschip of een recht waaraan een zodanig schip is onderworpen, duidelijk vermeld:
   1. het aan de hypotheek onderworpen schip;
   2. de voorwaarden voor opeisbaarheid of een verwijzing naar een op het kantoor van inschrijving ingeschreven document waarin de voorwaarden voor opeisbaarheid zijn vastgelegd;
   3. de bedongen rente en het tijdstip of de tijdstippen waarop deze vervalt.