• Boek 8 Artikel 551 (8:551 BW)

  1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
   1. hulpverlening: iedere daad of werkzaamheid, verricht om hulp te verlenen aan een in bevaarbaar water of in welk ander water dan ook in gevaar verkerend schip of andere zaak;
   2. schip: ieder schip of ander vaartuig, dan wel iedere constructie waarmee kan worden gevaren;
   3. goederen: alle zaken die niet blijvend en opzettelijk aan de kust zijn bevestigd en de in risico zijnde vracht;
   4. milieuschade: aanzienlijke fysieke schade aan de gezondheid van de mens, aan de marine fauna of flora of aan hulpbronnen in kust- of binnenwateren of daaraan grenzende gebieden, veroorzaakt door verontreiniging, besmetting, brand, ontploffing of soortgelijke ingrijpende gebeurtenissen;
   5. betaling: iedere krachtens deze afdeling verschuldigde beloning, vergoeding of schadeloosstelling.