• Boek 8 Artikel 1555 (8:1555 BW)

  1. De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:
   1. de plaats en datum van het opmaken ervan;
   2. de naam en het adres van de afzender;
   3. de naam en het adres van de vervoerder die de vervoerovereenkomst gesloten heeft;
   4. de naam en het adres van degene aan wie de zaken daadwerkelijk ten vervoer werden afgegeven, indien dit niet de in c vermelde vervoerder is;
   5. de plaats en datum waarop de zaken in ontvangst werden genomen;
   6. de plaats van de aflevering;
   7. de naam en het adres van de geadresseerde;
   8. de omschrijving van de aard der zaken en de verpakkingswijze, en voor gevaarlijke zaken hun omschrijving in de VSG voorgeschreven voor het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke zaken;
   9. het aantal colli en de voor identificatie van stukgoedzendingen vereiste bijzondere merktekens en nummers;
   10. het wagennummer, in geval van vervoer van volledige wagenlading;
   11. het nummer van het op eigen wielen rollend spoorvoertuig dat als te vervoeren zaak ten vervoer wordt aangeboden;
   12. bovendien, bij intermodale laadeenheden, de categorie, het nummer of de voor hun identificatie vereiste andere kenmerken;
   13. de brutomassa of de op andere wijze uitgedrukte hoeveelheid der zaken;
   14. een nauwkeurige lijst van de door overheidsinstanties voorgeschreven bescheiden die bij de vrachtbrief zijn gevoegd of ter beschikking van de vervoerder zijn gesteld bij een nader omschreven instantie of bij een in de overeenkomst vermelde instelling;
   15. de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten en andere kosten die vanaf het sluiten van de overeenkomst tot aan de aflevering ontstaan) voorzover zij door de geadresseerde moeten worden betaald of bij een andere aanduiding dat de kosten verschuldigd zijn door de geadresseerde.
  2. In voorkomend geval moet de vrachtbrief bovendien de volgende aanduidingen bevatten:
   1. In geval van vervoer door opvolgende vervoerders: de tot aflevering der zaken verplichte vervoerder, voorzover die met zijn instemming is ingeschreven op de vrachtbrief;
   2. de kosten die de afzender voor zijn rekening neemt;
   3. het bedrag van het bij de aflevering van de zaken te innen rembours;
   4. de aangegeven waarde der zaken en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;
   5. de overeengekomen afleveringstermijn;
   6. de lijst van aan de vervoerder overhandigde bescheiden, niet opgesomd in lid 1, onder n;
   7. de vermeldingen door de afzender van het aantal en de beschrijving van de door hem op de wagen aangebrachte verzegelingen.
  3. In de vrachtbrief kunnen de partijen bij de vervoerovereenkomst andere aanduidingen opnemen die zij nuttig achten.