• Artikel 584g Rechtsvordering (584g Rv)

  Inhoud kennisgevingen

  1. De kennisgevingen uit hoofde van artikel 584f derde lid, behelzen:
   1. de voornaam, de naam, en woonplaats van de executant;
   2. de korte vermelding van de titel, uit kracht waarvan hij beslag heeft gelegd;
   3. de vordering, waarvoor het beslag is gelegd;
   4. de door hem in het proces-verbaal gekozen woonplaats;
   5. de veilingvoorwaarden;
   6. de door de rechtbank op grond van artikel 584f tweede lid, gegeven beschikkingen.