• Artikel 451 Rechtsvordering (451 Rv)

    Nodige bedrijfsvoering

    1. Indien beesten of werktuigen voor de landbouw, of vruchten te velde welke reeds van de grond zijn afgescheiden, zijn in beslag genomen, kan de kantonrechter, op verzoek van de executant, en na verhoor of behoorlijke oproeping van de geëxecuteerde, een geschikte persoon aanstellen, teneinde voor de nodige bedrijfsvoering, verzorging of inzameling zorg te dragen.
    2. Tegen een toewijzende beschikking krachtens het vorige lid is geen hogere voorziening toegelaten.