• Artikel 584a Rechtsvordering (584a Rv)

  Begripsomschrijvingen

  1. De in artikel 1300 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen begripsomschrijvingen gelden ook voor de onderhavige afdeling.
  2. In deze afdeling wordt voorts verstaan onder:
   1. het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165);
   2. nationaliteitsregister: een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.