• Artikel 514 Rechtsvordering (514 Rv)

    Executoriale verkoop ten overstaan van een notaris

    1. De executoriale verkoop geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris.
    2. Zo de notaris niet reeds in het proces-verbaal van inbeslagneming is aangewezen, geschiedt de aanwijzing bij exploit aan de geëxecuteerde. Hetzelfde geldt voor de vervanging van een reeds aangewezen notaris.
    3. Bij een exploit als bedoeld in het tweede lid kiest de executant op straffe van nietigheid woonplaats ten kantore van de aangewezen notaris.