• Artikel 498 Rechtsvordering (498 Rv)

    Verzetten

    1. Zolang de afgifte nog niet heeft plaats gevonden, kan ieder wiens recht op de zaak de executant moet eerbiedigen, zich tegen de afgifte verzetten.