• Artikel 431 Rechtsvordering (431 Rv)

    Beslissingen vreemde rechters

    1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 985-994, kunnen noch beslissingen, door vreemde rechters gegeven, noch buiten Nederland verleden authentieke akten binnen Nederland ten uitvoer worden gelegd.
    2. De gedingen kunnen opnieuw bij de Nederlandse rechter worden behandeld en afgedaan.