• Artikel 526 Rechtsvordering (526 Rv)

    Zuivering van toepassing

    1. Artikel 273 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
    2. Op de in dat artikel aangegeven wijze vervallen ook beperkte rechten die wel tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, indien de zaak vrij van deze rechten is verkocht overeenkomstig artikel 517, tweede lid.