• Artikel 600 Rechtsvordering (600 Rv)

  Uit gijzeling ontslagen

  1. De schuldenaar wordt uit de gijzeling ontslagen indien:
   1. de schuldeiser daarin schriftelijk toestemt;
   2. de schuldenaar alsnog zijn schuld met de verschenen rente betaalt dan wel zich, in het geval zijn verplichting een andere is dan de betaling van geld, onder het stellen van voldoende waarborg bereid verklaart daaraan te voldoen, een en ander onder betaling van vereffende kosten, de kosten van de gijzeling en de voorgeschoten onderhoudskosten;
   3. de gijzeling een zodanig nadelige invloed op de gezondheid van de schuldenaar heeft dat zijn leven daardoor in gevaar komt;
   4. de schuldenaar buiten staat is te voldoen aan de prestatie waartoe hij verplicht is;
   5. het belang van de schuldeiser voortzetting van de gijzeling niet rechtvaardigt;
   6. toepassing van een ander dwangmiddel alsnog redelijkerwijs voldoende uitkomst kan bieden.