• Artikel 611g Rechtsvordering (611g Rv)

    Verjaring dwangsom

    1. Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is.
    2. De verjaring wordt geschorst door faillissement, toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom.
    3. De verjaring wordt ook geschorst zolang degene die de veroordeling verkreeg met het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn.