• Artikel 479i Rechtsvordering (479i Rv)

  Exploot van beslag

  1. Het beslag wordt gelegd bij een exploit van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:
   1. de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;
   2. een gespecificeerde opgave en omschrijving van de vorderingen en zaken waarop het beslag wordt gelegd;
   3. een vermelding van de titel waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is;
   4. een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder.
  2. De artikelen 475a, eerste en tweede lid, en 475b-475h zijn van overeenkomstige toepassing.