• Artikel 642p Rechtsvordering (642p Rv)

    Betwisten

    1. Alle schuldeisers en schuldenaren kunnen een vordering betwisten.
    2. Vorderingen die niet worden betwist, worden door de rechter-commissaris vastgesteld op het beweerde bedrag.
    3. Van de vaststelling door de rechter-commissaris geschiedt aantekening in het proces-verbaal ter zitting en op de door de vereffenaar opgestelde lijst.