• Artikel 641a Rechtsvordering (641a Rv)

    Dispache herzien

    1. Ieder der in artikel 638 bedoelde personen, die zich niet met de hem toegezonden, dan wel ter griffie van de rechtbank Rotterdam gedeponeerde dispache kan verenigen, verzoekt deze rechtbank de dispache te herzien. Zo dit nog niet is geschied legt hij een exemplaar der dispache of een uittreksel daarvan ter griffie neer.
    2. Wijst de rechter het in het vorige lid bedoelde verzoek af, dan homologeert hij de dispache.