• Artikel 1019bb Rechtsvordering (1019bb Rv)

    1. Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd artikel 1019cc, derde lid.