• Artikel 996 Rechtsvordering (996 Rv)

  1. Hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van de eindbeschikking in zaken.
   1. tot ontbinding van een rechtspersoon of tot verkrijging van een verklaring dat en op welk tijdstip een rechtspersoon ingevolge haar statuten is ontbonden;
   2. tot verkrijging van een machtiging tot omzetting van een rechtspersoon;
   3. tot doorhaling, aanvulling of wijziging van hetgeen is ingeschreven in het in artikel 29 lid 1 of in artikel 289 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register;
   4. tot wijziging van de statuten van een stichting;
   5. tot nietigverklaring van een wijziging van de statuten van een stichting, en
   6. tot wijziging van of voorziening in het bestuur van een stichting.