• Artikel 843a Rechtsvordering (843a Rv)

  Recht op inzage, afschrift of uittreksel bescheiden

  1. Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.
  2. De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.
  3. Hij die uit hoofde van zijn ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde te zijner beschikking staan of onder zijn berusting zijn.
  4. Degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Noord-Holland, 3 augustus 2017 ECLI:NL:RBNHO:2017:6600.

  Vordering van eindexamenkandidateop grond van artikel 843a Rv in kort geding tot afgifte van het door haar gemaakte eindexamenwerk herexamen biologie teneinde te kunnen controleren of de correctoren aan haar punten overeenkomstig het officiële correctievoorschrift goed hebben toegekend.