• Artikel 838 Rechtsvordering (838 Rv)

    1. De griffiers en andere bewaarders van openbare registers moeten daarvan, zonder regterlijk bevel, tegen betaling der hun toekomende regten, afschrift of uittreksel afleveren aan alle degenen die zulks vorderen, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen.
    2. Het eerste lid geldt niet, voor zover artikel 28 van toepassing is.