• Artikel 1073 Rechtsvordering (1073 Rv)

    Plaats van arbitrage

    1. Het in deze Titel bepaalde is van toepassing indien de plaats van arbitrage in Nederland is gelegen.
    2. Ingeval de partijen de plaats van arbitrage niet hebben bepaald, kan de benoeming of de wraking van de arbiter of arbiters of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris met toepassing van de voorzieningen in de eerste afdeling B van deze Titel reeds plaatsvinden, indien ten minste een der partijen in Nederland woont dan wel feitelijk verblijf houdt.