• Artikel 1061a Rechtsvordering (1061a Rv)

    Arbitraal hoger beroep

    1. Indien de partijen arbitraal hoger beroep zijn overeengekomen, is het bepaalde in deze titel van toepassing voorzover in deze afdeling niet anders is bepaald of de aard van het arbitraal hoger beroep zich daartegen verzet.