• Artikel 1072a Rechtsvordering (1072a Rv)

    Overeenkomstige toepassing

    1. Voorzover in deze titel niet anders is bepaald, zijn de artikelen 261 tot en met 291 van toepassing op zaken welke ingevolge het bij deze titel bepaalde met een verzoekschrift worden ingeleid.