• Artikel 1038b Rechtsvordering (1038b Rv)

    Mondelinge toelichting

    1. Het scheidsgerecht stelt, op verzoek van een der partijen of uit eigen beweging, de partijen in de gelegenheid hun zaak op een zitting mondeling toe te lichten, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.