Afdeling 3 – Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

Aansprakelijkheidstelling voor schulden

Heeft de rechtspersoon zich aansprakelijk gesteld voor schulden van anderen of loopt hij nog risico voor verdisconteerde wissels of chèques, dan worden de daaruit voortvloeiende verplichtingen, voor zover daarvoor op de balans geen voorzieningen zijn opgenomen, vermeld en ingedeeld naar de vorm der geboden zekerheid. Afzonderlijk worden vermeld de verplichtingen die ten behoeve van groepsmaatschappijen… lees meer »

Schulden

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen: obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen; schulden aan banken; ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht; schulden aan leveranciers en handelskredieten; te betalen wissels en cheques; schulden aan groepsmaatschappijen; schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming… lees meer »

Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het… lees meer »

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden afzonderlijk opgenomen: het geplaatste kapitaal; agio; herwaarderingsreserves; andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard; statutaire reserves; overige reserves; niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het boekjaar, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt. Is het geplaatste kapitaal niet volgestort, dan… lees meer »

Liquide middelen

Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Effecten

Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een… lees meer »

Vorderingen

Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen: vorderingen op handelsdebiteuren; vorderingen op groepsmaatschappijen; vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft; opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal; overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 371 en 372 van… lees meer »

Voorraden

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen: grond- en hulpstoffen; onderhanden werk; gereed produkt en handelsgoederen; vooruitbetalingen op voorraden.

Sluitend overzicht

Het verloop van elk der posten, behorende tot de vaste activa, gedurende het boekjaar wordt in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken: de boekwaarde aan het begin van het boekjaar; de som van de waarden waartegen de in het boekjaar verkregen activa zijn te boek gesteld, en de som van de boekwaarden der activa waarover… lees meer »

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen; andere deelnemingen; vorderingen op groepsmaatschappijen; vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft; overige effecten; overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit… lees meer »