Afdeling 3A – Oneerlijke handelspraktijken

Toelichting Jurisprudentie

Essentiële informatie

In het geval van een uitnodiging tot aankoop is de volgende informatie, voor zover deze niet reeds uit de context blijkt, essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2: de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium en het product passend is; de identiteit en het geografisch adres van… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Commerciële communicatie

Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2: artikel 15d leden 1 en 2 en artikel 15e lid 1 van Boek 3; artikelen 230m lid 1, onderdelen a, b en… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Misleidende handelspraktijken

De volgende handelspraktijken zijn onder alle omstandigheden misleidend: beweren aan een gedragscode gebonden te zijn en daarnaar te handelen, wanneer dit niet het geval is; een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label aanbrengen zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen; beweren dat een gedragscode door een publieke of andere instantie is erkend wanneer dit… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Agressieve handelspraktijk

Een handelspraktijk is in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, agressief indien door intimidatie, dwang, waaronder het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk wordt beperkt of kan worden beperkt Bij de bepaling… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Agressieve handelspraktijken

De volgende handelspraktijken zijn onder alle omstandigheden agressief: de indruk geven dat de consument het pand niet mag verlaten alvorens er een overeenkomst is opgesteld; het verzoek van de consument om zijn huis te verlaten of niet meer terug te komen, te negeren, behalve indien, en voor zover wettelijk gerechtvaardigd wordt beoogd een contractuele verplichting… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Bewijslast handelaar

Indien een vordering wordt ingesteld, of een verzoek als bedoeld in artikel 305d lid 1 onder a van Boek 3 wordt ingediend ingevolge de artikelen 193b tot en met 193i, rust op de handelaar de bewijslast ter zake van de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hijheeft verstrekt als dat passend lijkt, gelet op… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder: consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt; product: goed, elektriciteit daaronder begrepen, of dienst; handelspraktijk: iedere handeling, omissie, gedraging,… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Oneerlijke handelspraktijk

Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt: in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, Een handelspraktijk is in… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Misleidende handelspraktijk

Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van: het bestaan of de aard van het product; de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s, uitvoering, samenstelling,… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Misleidende omissie

Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders… lees meer »