Afdeling 3 – Produktenaansprakelijkheid

Jurisprudentie

Aanvullende werking

Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

Toelichting Jurisprudentie

Uitsluiten of beperken aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de producent uit hoofde van deze afdeling kan jegens de benadeelde niet worden uitgesloten of beperkt. Is jegens de benadeelde tevens een derde aansprakelijk die het produkt niet gebruikt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan niet ten nadele van die derde worden afgeweken van de regels inzake het… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verjaring en verval

De rechtsvordering tot schadevergoeding van de benadeelde tegen de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden. Het recht op schadevergoeding… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Omvang schade

De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor schade door dood of lichamelijk letsel; schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien verschillende personen op grond van artikel 185, eerste lid, aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is elk hunner voor het geheel aansprakelijk.

Toelichting Jurisprudentie

Begripsbepaling

Onder product wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit. Onder “producent” wordt voor de toepassing van artikel 185 tot en met 193 verstaan de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of defabrikant… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Gebrekkig product

Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder de presentatie van het produkt; het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt; het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht. Een produkt mag niet als gebrekkig worden beschouwd… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Productaansprakelijkheid

De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij: hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht; het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel… lees meer »