Een huis kopen? Goed opletten!

15 mei 2017

Stel: je wilt graag een huis te kopen. Na enig zoeken en een paar bezichtigingen heb je je droomhuis gevonden. Na onderhandelen kom je met de verkoper (vaak via een makelaar) tot een koopovereenkomst. Je bent helemaal in je nopjes. Helaas blijkt je droomhuis, enige weken na het verhuizen, toch niet zo perfect als gedacht. Je ontdekt lekkages in de garage, en ook de mooie serre bijkt niet volledig waterdicht.. Erg vervelend natuurlijk, maar wie draait er voor de kosten op? Met andere woorden, wie is er aansprakelijk voor de schade? En voldoet de woning door de lekkages niet (langer) aan de koopovereenkomst? In een recente zaak besprak de (kanton)rechter de aansprakelijkheid van de verkoper.

Artikel 7:17 BW

In artikel 7:17 BW is het conformiteitsbeginsel neergelegd. Het beginsel regelt dat een gekochte zaak ‘aan de overeenkomst moet beantwoorden’. Dit betekent dat de gekochte zaak voor de koper de eigenschappen moet hebben die hij in redelijkheid mocht verwachten. Als de zaak deze eigenschappen niet heeft, is sprake van non-conformiteit.

Bij de koop van woning ligt het echter (iets) anders. In het geval van de koop van een woning geldt namelijk dat niet elke onvolkomenheid maakt dat de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt. Een koper moet bij aankoop van een huis tot op zekere hoogte rekening houden met achterstallig onderhoud en bijvoorbeeld verouderd leidingwerk. De ouderdom van de woning en de koopprijs zijn hiervoor van groot belang.

Mededelingsplicht verkoper

Een verkoper hoeft niet elke onvolkomenheid uit eigen beweging aan de koper te melden. Hij mag echter, als hem expliciet gevraagd wordt, geen onjuiste mededelingen doen. De mededelingsplicht van de verkoper ziet alleen op ernstige gebreken die aan normaal gebruik in de weg staan, en welke hem bekend zijn. De verkoper moet de verkoper dan, ook ongevraagd, inlichten.

Als een verkoper de koper niet inlicht, dan kan hij niet onder zijn aansprakelijkheid uit door zich er op te beroepen dat de koper het gebrek zelf had kunnen ontdekken.

Een onbekend gebrek

Als een, na koop geconstateerd gebrek, ook voor de verkoper onbekend was, staat hij in beginsel in voor eventuele schade. In een koopovereenkomst kunnen echter bepalingen worden opgenomen die deze aansprakelijkheid uitsluiten.

Onderzoeksplicht koper

Op de koper rust een zekere onderzoeksplicht. Bijvoorbeeld als hij in de concrete omstandigheden redenen had om te twijfelen aan de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap. Maar ook als hij het gebrek bij onderzoek binnen de grenzen van het redelijke had kunnen ontdekken.

Aansprakelijkheid verkoper

Het komt er kort op neer dat de verkoper van een woonhuis op grond van artikel 7:17 BW slechts aansprakelijk is voor ernstige gebreken die aan een normaal gebruik in de weg staan. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die daaraan niet in de weg staan (zie bijvoorbeeld ook de uitspraak van rechtbank Arnhem).

De ‘Limburgse’ zaak

In de zaak in Limburg stelt de koper dat sprake is van ernstig gebrek dat aan normaal gebruik van de woning in de weg staat. De (kanton)rechter oordeelt echter anders. Een (lichte) lekkage is hiervoor, hoewel hinderlijk, onvoldoende.

Daarvoor is van belang dat sprake de woning bijna vijftig jaar oud is. Ook is in de koopovereenkomst een zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen. Verder is van belang dat de koper geen bouwtechnisch onderzoek  heeft laten verrichten. Hij heeft daarmee het risico op zich genomen dat na de koop gebreken bekend kunnen worden, zo oordeelt de rechter.

Ook is van belang dat de koper de woning slechts één maal heeft bezichtigd en aan het eind van die bezichtiging, zonder nader onderzoek, een bod heeft uitgebracht dat aanmerkelijk lager was dan de vraagprijs. Ook de hoogte van de koopprijs speelt, zo oordeelt de rechter een (belangrijke) rol.

Een huis kopen? Goed opletten!

Kortom, als je een huis koopt is het zaak goed op te letten. Bij de koop van een huis is niet snel sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. Bij de koop van een woning moet een koper tot op zekere hoogte rekening houden met achterstallig onderhoud en verouderd leidingwerk. Hiervoor zijn de ouderdom van de woning en de koopprijs van groot belang. De ouderdom van de woning en de bedongen koopprijs zijn hiervoor belangrijke aspecten.

 

Lees de hele uitspraak van de rechtbank Limburg hier.

Geschreven door