Afdeling 5 – Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Toelichting Jurisprudentie

Concurrentiebeding

Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In afwijking van… lees meer »

Proeftijd

Indien partijen een proeftijd overeenkomen, is deze voor beide partijen gelijk. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden. Bij het aangaan van… lees meer »

Recht op schadevergoeding

De mogelijkheid een boete op te leggen laat het recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet. Echter mag de werkgever ter zake van een zelfde feit niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen. Elk beding in strijd met de tweede zin van lid 1 is nietig.

Toelichting Jurisprudentie

Boete op overtreding voorschriften van arbeidsovereenkomst

De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van de voorschriften van de arbeidsovereenkomst, indien in de arbeidsovereenkomst de voorschriften op de overtreding waarvan boete is gesteld en het bedrag van de boete zijn vermeld. De overeenkomst waarbij boete wordt bedongen, wordt schriftelijk aangegaan. De overeenkomst waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de bestemming… lees meer »