Uitnodiging VvE-vergadering

Uitnodiging VvE-vergadering

Zoekt u een voorbeeld uitnodiging VvE-vergadering? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld uitnodiging VvE-vergadering.

Vergadering van Eigenaars

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is verplicht om minstens één keer per jaar een vergadering te organiseren. Deze Vergadering van Eigenaars wordt dan een jaarvergadering genoemd. Er kan natuurlijk vaker vergaderd worden.

Bijzondere omstandigheden kunnen een extra vergadering vereisen. Het bestuur kan dan een bijzondere vergadering uitschrijven. Afzonderlijke leden van de VvE kunnen het bestuur daartoe ook verzoeken. De vereisten voor zo’n verzoek staan vaak in het modelreglement.

Tijdens de vergadering worden, door een notulist, notulen bijgehouden. Deze notulen worden na de vergadering beschikbaar gesteld voor alle leden.

Uitnodiging VvE-vergadering

Een vergadering moet altijd schriftelijk worden aangekondigd. Alle leden moeten voor de vergadering worden uitgenodigd. Deze uitnodiging wordt ook wel convocatie genoemd. In deze uitnodiging moeten in ieder geval de datum, tijd en locatie van de vergadering worden vermeld. Bij de uitnodiging moet ook de agenda worden meegezonden.

In de meeste reglementen geldt een termijn van 15 dagen voor een geldige uitnodiging. Daarbij wordt de datum van de uitnodiging en de datum van de vergadering niet meegeteld.

Rechtsgeldige vergadering en besluiten

Een Vergadering van Eigenaars is rechtsgeldig als aan de geldende formaliteiten is voldaan. Denk hierbij aan het hanteren van de juiste oproeptermijn.

Alle individuele leden hebben stemrecht. Kan een lid niet aanwezig zijn bij de vergadering, dan kan er een volmacht worden verleend om de stem wel uit te brengen. Voor elk besluit gelden bepaalde stemverhoudingen in de VvE. De verhoudingen en de benodigde meerderheid zijn te vinden in de splitsingsakte en verschillen per VvE.

Een besluit is rechtsgeldig als het vereiste quorum wordt gehaald. Dit is het vastgestelde minimale aantal stemmen dat moet zijn uitgebracht. Vaak wordt het quorum vastgesteld op de helft van het totale aantal stemmen van de VvE.

Download een Uitnodiging VvE-vergadering