B Tweede afdeling – Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf

Cumulatief eigenbeslag

Indien andere schuldeisers ten laste van de schuldenaar beslag op de vordering of de zaak hebben gelegd, is artikel 478 van overeenkomstige toepassing.

Afgifte goederen

Veertien dagen na het leggen van het beslag is de executant bevoegd de door hem aan de geëxecuteerde verschuldigde v goederen of af te geven zaken over te geven aan de deurwaarder ter executie volgens de gewone regels voor zodanige goederen of zaken voorgeschreven. Door de executoriale verkoop wordt de executant bevrijd van zijn verplichting tot… lees meer »

Exploot van beslag

Het beslag wordt gelegd bij een exploit van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt: de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde; een gespecificeerde opgave en omschrijving van de vorderingen en zaken waarop het beslag wordt gelegd; een vermelding van de… lees meer »

Eigen beslag

Een schuldeiser kan ook beslag leggen op de vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.