Achtste afdeling – Verzet

Verval van instantie

Door verval van instantie na verzet vervalt ook het verstekvonnis.

Instantie heropend

Door het verzet wordt de instantie heropend. Het geding verloopt als in de vijfde afdeling bepaald, met dien verstande dat het exploot van verzet als conclusie van antwoord geldt. Was het verstek tegen de oorspronkelijk gedaagde verleend wegens het niet tijdig voldoen van het door hem verschuldigde griffierecht, dan zorgt de oorspronkelijk gedaagde dat het… lees meer »

Exploot van verzet

Op het exploot van verzet is artikel 111, tweede lid, onder a tot en met c en e tot en met h van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat niet vermeld hoeft te worden de wijze waarop de oorspronkelijk eiser kan antwoorden, Indien een eis in reconventie wordt ingesteld, vermeldt het exploot deze eis met… lees meer »

Verzet schorst tenuitvoerlegging

Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, tenzij dit uitvoerbaar bij voorraad was verklaard.

Tenuitvoerlegging

Het vonnis wordt geacht ten uitvoer te zijn gelegd: in geval van gerechtelijke verkoop van goederen, na de verkoop; in geval van derdenbeslag op een vordering, na de uitbetaling aan de beslaglegger, of, indien dit beslag wordt gelegd op een vordering tot periodieke betalingen, na de eerste uitbetaling; in geval van tenuitvoerlegging van een veroordeling… lees meer »

Verzet

De gedaagde die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen. Het verzet moet worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige… lees meer »