Afdeling 2 – Subrogatie

Toelichting Jurisprudentie

Geen benadeling

De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden.

Toelichting Jurisprudentie

Rente

In het geval van subrogatie in de hoofdvordering verkrijgt de gesubrogeerde het recht op bedongen rente slechts voor zover deze betrekking heeft op het tijdvak na de overgang.

Toelichting Jurisprudentie

Omslag

Blijkt verhaal krachtens subrogatie overeenkomstig artikel 150 geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan wordt het onvoldaan gebleven deel over de gesubrogeerde en andere in lid 2 van het vorige artikel genoemde derden omgeslagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het tijdstip van de voldoening jegens de schuldeiser aansprakelijk was. De gesubrogeerde kan van geen… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Geen subrogatie

Subrogatie overeenkomstig artikel 150 vindt niet plaats voor zover de schuld de derde aangaat in zijn verhouding tot de schuldenaar. De rechten van de schuldeiser jegens borgen en personen die geen schuldenaar zijn, gaan slechts op de derde over tot ten hoogste de bedragen, waarvoor de schuld ieder van hen aangaat in hun verhouding tot… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Subrogatie

Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde: indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen; indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is; indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning… lees meer »