Afdeling 2 – Schadeverzekering

Dwingend en semi-dwingend recht

Van de artikelen 960 en 962 lid 2 en lid 3, eerste zin, kan niet worden afgeweken. Van artikel 953 kan niet ten nadele van de verzekerde worden afgeweken. Van artikel 947, tweede zin, kan niet ten nadele van de derde worden afgeweken. Van artikel 954 kan niet ten nadele van de benadeelde worden afgeweken…. lees meer »

Subrogatieverbod

Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de verzekeraar over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke… lees meer »

Samenloop van verzekeringen

Indien dezelfde schade door meer dan een verzekering wordt gedekt, kan de verzekerde met inachtneming van artikel 960 elke verzekeraar aanspreken. De verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd. Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door… lees meer »

Indemniteitsbeginsel

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Kosten verzekeraar

De in artikel 957 bedoelde vergoeding en de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden. Indien de naar de grondslag van de verzekering berekende waarde van de onbeschadigde zaak niet ten… lees meer »

Totaal verlies

Er is totaal verlies, wanneer een zaak: is tenietgegaan, zo is beschadigd dat zij heeft opgehouden een zaak van de verzekerde soort te zijn, of buiten de macht van de verzekerde is geraakt en herkrijging niet is te verwachten. Bij totaal verlies vergoedt de verzekeraar de waarde van het verzekerde belang bij de zaak. Heeft… lees meer »

Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade

Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk hunner, naar mate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden. De… lees meer »

Verzekerde waarde

Een gebouw is naar zijn herbouwwaarde, en andere zaken zijn naar hun vervangingswaarde verzekerd. Vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

Verzekerde som

De verzekerde som is het hoogste bedrag van de schadevergoeding tot uitkering waarvan de verzekeraar als gevolg van eenzelfde voorval kan worden verplicht, behoudens het bij artikel 959 bepaalde. Door een uitkering als bedoeld in lid 1, wordt de verzekerde som niet verminderd.

Directe actie

Indien in geval van een verzekering tegen aansprakelijkheid de verzekeraar ingevolge artikel 941 de verwezenlijking van het risico is gemeld, kan de benadeelde verlangen, dat indien de verzekeraar een uitkering verschuldigd is, het bedrag dat de verzekerde daarvan ter zake van de schade van de benadeelde door dood of letsel te vorderen heeft, aan hem… lees meer »